Allmänna villkor

Dessa användarvillkor ('Användarvillkoren') reglerar tillgången till och användningen av tjänster och webbplatser som Supertext AB tillhandahåller ('Tjänsten'), inklusive all information i form av text, grafiska framställningar eller annan typ av material som sänts till, laddats ned ifrån eller som finns att tillgå på Tjänsten.

Alla personer som använder Tjänsten ('Användaren') måste acceptera och följa Användarvillkoren.
Genom att använda Tjänsten förbinder sig Användaren att följa Användarvillkoren.

1. Hur Tjänsten fungerar

Som Användare registrerar du en grupp på Tjänsten och tilldelas i och med detta ett telefonnummer.
Till detta nummer kan andra personer anslutas och på så sätt bli medlem i gruppen och Användare av Tjänsten.

SMS som skickas till gruppnumret vidarebefordras automatiskt till gruppens övriga medlemmar, i vissa fall, tillsammans med ett reklambudskap.

Supertext tar inte ut någon avgift för användning av Tjänsten. Den enda kostnaden som uppkommer för Användaren är kostnaden för det SMS som skickas till gruppnumret. Användaren bör vara medveten om att ytterligare kostnader, i enlighet med Användarens mobiloperatörs ('Operatören') fastställda avgifter, kan uppstå om Användaren nyttjar Tjänsten utanför Sverige.

2. Användarens skyldigheter

Som Användare ombeds du nyttja Tjänsten på ett ansvarsfullt och vårdat sätt. Användaren bär ensam ansvar för innehåll i meddelanden som skickas via Tjänsten. I alla sammanhang är Användaren skyldig att följa tillämplig lagstiftning. Användande av Tjänsten för brottsliga syften, inklusive hot, kränkningar, förtal samt uppmaningar till andra att begå brott, är absolut förbjudet.

Det är heller inte tillåtet att missbruka funktionerna på Tjänsten. Sådant missbruk kan bl.a. bestå av försök att bryta säkerhetsspärrar, spridning av virus, användning av andras inloggningsuppgifter eller andra handlingar som på olika sätt är ämnade att förstöra för andra Användare.

3. Ansvarsfrihet

Supertext ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av Tjänsten.

Som Användare bör du vara medveten om att nyttjande av Tjänsten inte på något sätt påverkar avtalsförhållandet mellan dig och Operatören och att tvister angående kostnader för SMS- och teletrafik är att betrakta som en angelägenhet enbart mellan dig och Operatören.

Tjänsten tillhandahålls 'som den är' och kan tillfälligt vara otillgänglig eller vara påverkad av fel, underhåll eller omständigheter utanför vår kontroll. Supertext ger inga garantier avseende kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan av Tjänsten.

Supertext har ingen möjlighet att i förväg granska meddelanden som publiceras på Tjänsten och tar därför inget ansvar för innehållet i de meddelanden som publiceras på Tjänsten.

4. Marknadsföring

I syfte att skapa möjligheter för Supertext att fortsätta utveckla och bibehålla tjänstens kvalitet, förbehåller sig Supertext rätten att marknadsföra egna och tredje mans produkter inom ramen för tjänsten. Supertext tar inte på något sätt ansvar för eller ger garantier för produkter eller tjänster som tredje man gör reklam för inom ramen för Tjänsten. Supertext bär således inte något ansvar för transaktioner som görs mellan dig och våra annonsörer och vi uppmanar dig att använda ditt goda omdöme.

5. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter på Tjänsten är förbehållna Supertext eller dess licensgivare. Det gäller t.ex. programvaror, varumärken, mönster, texter och andra immateriella rättigheter som finns tillgängliga på och i anslutning till Tjänsten. Ingen information på Tjänsten får, utöver vad tillämplig lagstiftning tillåter, mångfaldigas, kopieras, överföras, lagras, säljas, ändras eller utnyttjas utan föregående skriftliga medgivande från Supertext.

6. Sanktioner

Supertext äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt agerar i strid mot Användarvillkoren. Supertext äger rätt att, utan angivande av skäl, ta bort publicerade meddelanden om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Supertext bedriver.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot Användarvillkoren utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot Användarvillkoren kan Användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om information som Användare publicerat på Tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för Supertext är Användaren skyldig att hålla Supertext skadeslös eller ersätta Supertext för den skada som uppkommit.

Användaren är medveten om att uppgifter och information som skickats via Tjänsten kan komma att granskas av Supertext och lämnas till behörig myndighet vid brottsutredning där en formell begäran om detta kommit Supertext tillhanda.

7. Personuppgifter

Supertext värnar om din integritet och vi följer personuppgiftslagen samt annan tillämplig lagstiftning för att skydda din personliga integritet. Användarnas kunduppgifter behandlas av Supertext i syfte att uppfylla sina åtaganden enligt Användarvillkoren samt för registervård. Med registervård avses inhämtande av kompletterande uppgifter från andra register såsom t.ex. SPAR.

8. Avtalets upphörande

Parterna kan närhelst utan föregående meddelande och utan krav på ersättning omgående säga upp avtalet. Användaren säger upp avtalet genom avregistrering, antingen på Tjänstens webbplats eller genom att skicka ett avregistrerings-SMS.

Supertext kan säga upp avtalet genom att sluta tillhandahålla Tjänsten eller genom att stänga av Användare som brutit mot Användarvillkoren.

9. Tillämplig lag m.m.

Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister med anledning av Tjänsten ska uteslutande vara underkastad svensk rätt och ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

10. Ikraftträdande

Dessa Användarvillkor gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende Tjänsten.

Supertext förbehåller sig rätten att ensidigt uppdatera och ändra Användarvillkoren. De modifierade villkoren publiceras på smsgrupp.se och börjar gälla i samma stund som de finns blir tillgängliga.